voopoo

voopoo ความเกี่ยวพันระหว่างจำนวนรวมทั้งการโต้ตอบต่อจำนวน

voopoo
voopoo

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา voopoo มีหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุระหว่างการสูบบุหรี่ยาสูบกับเหตุการณ์ voopoo เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะหัวใจล้มเหลว และการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 35ความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ยาสูบกับ CVD เกิดขึ้นครั้งแรกในการศึกษาทางระบาดวิทยาขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง British Doctors Study 36และ Framingham Heart Study 37การศึกษาเหล่านี้และตัวอย่างต่อไปนี้แสดงหลักฐานการสูบบุหรี่ที่มีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์และอัตราการเสียชีวิตที่สำคัญของหลอดเลือดหัวใจตีบ ในการศึกษาแบบ multicentre case-control ที่มีผู้เข้าร่วม 27,089 คนจาก 52 ประเทศ การสูบบุหรี่ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ไม่ร้ายแรง (odds ratio (OR) 2.95, 95% confidence interval (CI) 2.77–3-14 เมื่อเทียบกับไม่ดูดบุหรี่ 38การเรียนรู้ ARIC บ่งบอกถึง ( N  = 13 355) สำหรับการติดตามค่ามัธยฐานของ 26 ปีความเกี่ยวพันระหว่างจำนวนรวมทั้งการโต้ตอบต่อจำนวนการสูบยาสูบระหว่างปีของแพ็คการสูบยาสูบกับอุบัติการณ์ของโรคเส้นเลือดแดงส่วนปลาย โรคเส้นโลหิตหัวใจ และก็โรคเส้นเลือดสมอง 39 การวิเคราะห์อภิมานของความข้องเกี่ยวของการสูบยาสูบกับอัตราการตายจากโรคหัวใจและก็เส้นเลือด รวมทั้งการศึกษาเล่าเรียนในอนาคตจาก 25 กรุ๊ป ( N  =  503 905) เจออัตราส่วนความเป็นโทษ 2.07 (95% CI 1.82–2.36) รวมทั้ง 1.37 (95% CI 1.25–1.49 ) สำหรับผู้ดูดบุหรี่ในตอนนี้รวมทั้งสมัยก่อนเป็นลำดับ 40การคาดคะเนการเสี่ยงในการศึกษาวิจัยนี้สำหรับเรื่องเส้นโลหิตหัวใจกระทันหันและก็โรคเส้นโลหิตสมองเป็นไปตามแบบที่คล้ายกัน นอกเหนือจากนั้น ความเคลื่อนไหวทางอีพีเจเนติเตียนกส์บางทีอาจเป็นสัญญาณชี้การเสี่ยงที่มีค่าในผู้ดูดบุหรี่ เนื่องด้วย F2RL3 methylation ที่ต่ำกว่ามีความเชื่อมโยงเป็นอย่างมากกับอัตราการตายที่สูงขึ้นในกรุ๊ปผู้ดูดบุหรี่ที่มีโรคเส้นเลือดหัวใจตีบคงเดิม41 (ดูกรยละเอียดเพิ่มอีกพอดีอุปกรณ์เสริมออนไลน์ ).…